تلگرام گروه تجاری سها
  • پرداخت سفارش کالا
بزرگ نمایی تصویر

پرداخت سفارش کالا

رایگان!
این فرم جهت پرداخت سفارشات مقبول هماهنگ شده می باشد. کالایی که ثبت می شود و مبلغ آن پرداخت میشود وضعیت آن قابل رهگیری بوده وآن کالا با مشخصات و آدرس شما ثبت میشود.

هزینه *

لطفا مبلغ دقیق سفارش کالای درخواستی را که هماهنگ شده را به تومان وارد کنید.

مشخصات *

جزئیات *

قوانین *

اسکرول